„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Номер на проект: № BG16RFOP002-2.092-0538-C01
Бенефициент: „ИСКОНИ“ ЕООД
Обща стойност: 7 987,54 лв., от които 6 789,41 лв.
европейско (85%) и 1 198,13 лв. национално съфинансиране (15%).
Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.

Описание на проекта: Глобалното разпространение на COVID-19 и въведените карантинни мерки доведоха до нарушаване функционирането на фирмите извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност. Туристическият сектор е изправен пред сериозна криза на ликвидността. Кризата засегна цялата туристическа индустрия, както в счетовен така и в национален мащаб. Проекта е за осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на „ИСКОНИ“ ООД, извършваща туроператорска дейност по Закона за туризма.


Цел на проекта: Целта на проекта е осигуряване на оборотен капитал за дейностите на фирмата, необходим за преодоляване на недостига на средства за справяне с последиците от пандемията COVID-19 като начин да се гарантира тяхната стабилност и устойчивост, и запазване на работни места.


Резултати от проекта: Предоставената подкрепа по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансирана от Европейският съюз (Европейски фонд за регионално развитие), подпомогна основните разходи на „ИСКОНИ“ ООД за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 да бъдат покрити и фирмата да запази мястото си на туристическият пазар. Благодарение на финансирането по програмата и осигуряването на оборотни средства за поддръжка на фирмата в условия на пандемия ние успешно запазихме част от дейността си.